สัญญาณเตือนว่าผู้ชายที่กำลังคบอยู่ควรคว้าเอาไว้ หรือปล่อยไปดี

1,169

หากเข้าใจ 8 ข้อนี้ คุณจะไม่ทุกข์ใจอีกเลย
วันนี้แอดมีบทความดีๆ มาฝากกันค่ะ ว่าด้วยเรื่องของการดูผู้ชาย ว่าหนุ่มที่สาวๆ กำลังคบหาอยู่นั้น น่าจะเป็นผู้ชายที่ควรคว้าเอาไว้ หรือปล่อยไป หากสำรวจแล้วพบว่ามีเกิน 5 ข้อ เป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าคุณ ควรจะปิดจ๊อบ บอกลาบั๊ย บายได้เลย

1. ผู้ชายหวังเกาะกิน

เ มื่ อ ผู้ ห ญิ ง บ า ง ค น ไ ม่ ไ ด้ คิ ด เรื่องว่าต้องการให้ผู้ชายมาเลี้ยงดูอะไร เพราะคุณเองก็รวยและมีสมบัติมากอยู่แล้ว แต่การที่ผู้ชายเข้ามาหาต้องดูดีๆ ว่าคนนั้นมาดี หรือมาหวังผลประโยชน์ จากเราและครอบครัวหรือไม่ เ พ ร า ะ ผู้ ช า ย แ บ บ นี้ ส มั ย นี้ มีเยอะมาก หากเค้าด้อยกว่าคุณเรื่องฐานะ แต่เจ้าตัว มีความมุมานะสร้างเนื้อสร้างตัว ไม่หวังให้คุณมาเลี้ยง แบบนี้ควรคบ แต่ประเภท เอะอะเราจ่าย ไม่ว่าจะไปเที่ยว ทานข้าว ดูหนัง และอื่นๆ โดยที่หนุ่มเหล่านี้ ไม่ช่วยคุณเลย เพราะอ้างว่าไม่มีเงิน แบบนี้รีบเซย์กู้ดบายเลยค่ะ เ พ ร า ะ เ ร า อ า จ จ ะ ต้ อ ง เ ลี้ ย ง เ ค้ า ไปตลอดชีวิตยังไงล่ะ

2. ติดพนัน และอบายมุข

ต อ น แ ร ก ที่ ดู ใ จ กั น ห า ก เ ร า ได้รู้ว่าผู้ชายคนนั้น มีท่าทางติดพนัน ติด สุ ร า เจอแบบนี้อย่าไปเสียเวลาเลยค่ะ เพราะคบไปมีแต่จะแย่ลง เผลอๆ ติดเหล้าเบียร์ ปาร์ตี้บ่อยๆ เป็นต้องมีสาวๆ มาพัวพันแน่นอน หรือแย่ไปกว่านั้น ติ ด พ นั น เ ป็ น ห นี้ เ ป็ น สิ น คนที่ต้องช่วยก็คือเรา ลำบากเราอีก คบไปมีแต่จมลง ผีพนันเลิกได้ แต่เลิก ย า ก ไม่มีอะไรมาเป็นหลักประกันว่า เ ค้ า จ ะ เ ลิ ก เ ล่ น น ะ ค ะ ท า ง ที่ ดี เราเลิกกะเค้าน่าจะง่ายกว่า

3. คนที่คบคุณเพราะความเหงา

ช า ย ห นุ่ ม ค น นี้ อ า จ จ ะ เ ค ย ออกเดทกับคุณเมื่อนานมาแล้ว แต่จู่ๆ ก็หายเงียบ แล้วอยู่ๆ เขาก็กลับมา อาจจะเพราะว่าเห็นคุณสวย ดูดีขึ้นจากเฟสบุ๊ค หรือผู้ชายที่ร้อยวันพันปีไม่เคยทักทาย แต่รู้จักกับเรามานานมาก อยู่ๆ โผล่มาทักทาย และเหมือนว่าจะจีบเรา เ จ อ แ บ บ นี้ ต้ อ ง ร ะ วั ง ค่ ะ จ ริ งๆ เขาไม่ได้ชอบเราเท่าไหร่หรอก อาจจะแค่เหงาแล้วไม่มีใครเลยออ ย า กหาเพื่อนคุย เราจะดูมีค่ามากเมื่อเวลาที่เค้าเหงา แต่เมื่อเค้าหายเหงาล่ะ? เขาจะเอาคุณไปไว้ตรงไหน ความเหงาไม่ใช่เรื่อง เ ล ว ร้ า ย อะไร แต่ก็ไม่ควรเอาค ว า ม เ ห ง า ม า ล ง ที่ ฉั น เหมือนเพลงของ นิว จิ๋ว ยังไงยังงั้นเลยจ้า

4. หวังแค่เรื่องบนเตียง

ผู้ ช า ย แ บ บ นี้ ใ ช้ วิ ธี แ น บ เ นี ย น ทำทีเหมือนว่าเขานั้น รักคุณมากจริงๆ แต่ความจริง ไม่ได้รักอะไรคุณเลย หวังเพียงอ ย า กจะครอบครองคุณ แค่ร่างกายเท่านั้น เอะอะ ก็ชวนคุณขึ้ น เ ตี ย ง ต ล อ ด ไ ม่ มี ก า ร ข อ ออกเดท หรือช่วยอะไรคุณ เมื่อ ย า มเดือดร้อนได้เลย คบกันไปก็ไม่มีอะไรผู ก พั น น อ ก จ า ก เ รื่ อ ง อ ย่ า ง ว่ า เสียเวลาเลิกไปดีกว่า

5. ไม่มีเป้าหมายในชีวิต

ถ้ า อ า ยุ น้ อ ยๆ ยั ง พ อ เ ข้ า ใ จ ว่าพึ่งเริ่มทำงาน ยังไม่ลงตัวกับชีวิต แต่ถ้าอายุถึงเลข 3 แล้ว ยังเดินเตะฝุ่น ไม่มีงานทำ ขอพ่อแม่กินไปวันๆ หรือมีงานทำแต่ไม่มีความทะเยอทะ ย า น ไม่วางแผนชีวิต ไม่เคยตั้งเป้าหมายในชีวิตกับตัวเอง ไ ม่ ต้ อ ง พู ด ถึ ง เ รื่ อ ง ค ร อ บ ค รั ว ระหว่างคุณกับเค้าเลย เพราะเค้าไม่เคยคิดเลยยังไงล่ะ เจอแบบนี้ สาวๆ คนไหนก็คงไม่อ ย า กจะคบด้วยหรอก เพราะคบไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่แล้ว สู้ ไ ป ห า แ ฟ น ใ ห ม่ ที่ จ ะ ร่ ว ม สร้างอนาคตไปกับเรา มีความแน่วแน่ในชีวิต แบบนี้ดีกว่าเยอะ

6. ดูแลคุณไม่ได้

ใ ช่ อ ยู่ ที่ ว่ า ค น เ ร า ไ ม่ ค ว ร หวังพึ่งคนอื่นตลอดเวลา ควรพึ่งตนเองด้วย แต่เมื่อคนเรารักกัน ผู้ชายก็ต้องดูแลเอาใจใส่เราด้วย ไม่ว่าจะ ย า มเจ็บไข้ได้ป่วย คุณดูแลแฟนหนุ่มดีมาก แต่กลับกันเมื่อคุณป่วย เขาเพียงบอกให้คุณไปหาหมอ แต่ไม่พาคุณไปหาหมอ เพราะติดธุระบลาๆ ส า ร พั ด ข้ อ อ้ า ง แ ต่ ไ ม่ ห่ ว ง ใ ย คุณเท่าไหร่ หรือมีบางเหตุการณ์ ให้คุณออกหน้ารับแทนตลอด แบบนี้ก็ไม่ไหวนะจ๊ะ ชี วิ ต คู่ ต้ อ ง ช่ ว ย เ ห ลื อ ดู แ ล ซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องดูแลแต่เพียงฝ่ายเดียว

7. ไม่แมนเอาเสียเลย

ค ว า ม เ ป็ น สุ ภ า พ บุ รุ ษ เ ป็ น เ รื่ อ ง สำ คั ญ นะคะ เพราะช่วยมัดใจหญิงมาหลายคนแล้ว ใส่ใจคุณในทุกเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แบบนี้สิค่อยน่าคบหา แต่ถ้าเป็นผู้ชายที่ไม่ช่วยถือของ เดินนำหน้า ไม่จับมือ ไ ม่ ส น ใ จ คุ ณ เ ว ล า เ ดิ น คู่ กั น เหมือนกลัวคนอื่นจะรู้หรอว่ามีแฟน อย่าเสียเวลาคบต่อค่ะ แค่ตอนนี้ยังไม่ดูแลคุณ อย่าหวังถึงอนาคตเลย มีหวังคุณได้นั่งเลี้ยงลูก ห อ บ ข้ า ว ข อ ง พ ะ รุ ง พ ะ รั ง คนเดียวแน่นอน

8. ไม่เคารพพ่อแม่คุณ

ถ้ า ห า ก ว่ า พ่ อ แ ม่ ไ ม่ ช อ บ ห น้ า รวมไปถึงคนรอบข้างของคุณ สิ่งนี้ก็พอทำใจได้ บางทีแฟนคุณ อาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นน้อยหน่อย แ ต่ เ ค้ า ก็ ดี กั บ คุ ณ ม า ก พ อ ใ ห้ อ ภั ย ไ ด้ เพราะเชื่อได้ว่าสามารถปรับตัวได้ แต่ถึงขั้นไม่เคารพพ่อแม่ ญาติพี่น้องของคุณ ทั้งต่อหน้าและลับหลังอันนี้ไม่ดีแน่นอนค่ะ เ พ ร า ะ นั่ น ส่ อ ถึ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่เขาเองก็จะไม่เคารพตัวคุณด้วย

9. ไม่เคยแคร์คุณเลย

เ ช่ น ว่ า เ มื่ อ คุ ณ ท ะ เ ล า ะ กั น ทั้งที่เขาเป็นคนผิด แต่เขาไม่ยอมเอ่ยขอโทษ และไม่แคร์ด้วยว่าคุณจะเสียใจแค่ไหน ก็ปล่อยให้คุณนอนร้องไห้แบบนั้นไปทั้งคืน โดยที่เค้าไม่สนใจใยดีเลย หรืออะไรที่คุณเคยบอกเขาว่าคุณไม่ชอบ แ ต่ ห นุ่ ม ค น นั้ น ก็ ยั ง ทำ เ ส ม อๆ ไม่สนใจสักนิดว่าคุณจะเคือง ไม่พอใจเรื่องนั้นๆ แหม ผู้หญิงอย่างเราก็ต้องการคนใส่ใจ และที่สำคัญต้องแคร์ความรู้สึกกันด้วย จะดีหรือหากเราต้องมานั่ ง ร้ อ ง ไ ห้ เ สี ย ใ จ เพราะความไม่ใส่ใจ ไม่แคร์เช่นนี้ เดินออกมาจากชายคนนั้นน่าจะดีกว่า

10. เห็นแก่ตัว

ไ ม่ ว่ า จ ะ ห ญิ ง ห รื อ ช า ย การเป็นคนเห็นแก่ตัวก็ไม่น่าคบทั้งนั้น ถ้าหากผู้ชายที่สาวๆ คบอยู่ ตอนนี้เป็นคนที่เห็นแก่ตัว ก็ถือว่าไม่โอแล้วล่ะ เห็นแก่ตัวแบบไหนน่ะหรอ เช่น ใ ห้ คุ ณ จ่ า ย ค่ า อ า ห า ร ต ล อ ด จะไม่ยอมอ่อนข้อให้คุณ เอาแต่ใจมากๆ ไม่ฟังคุณเลย คนเราคบกันต้องเข้าใจกัน ตามใจเขา ตามใจเราบ้าง ถึงจะอยู่กันยืด และมีความสุข โธ่ แม่คุณถ้าเป็นแบบนี้ อ ย่ า ไ ป เ สี ย เ ว ล า รั ก เ ล ย ปล่อยไปเหอะ

โพสใกล้เคียง