การจดทะเบียนสมรสต้องใช้อะไรบ้าง มีวิธีดำเนินการอย่างไร

อ่าน 7,251

การจดทะเบียนสมรสต้องใช้อะไรบ้าง

การจดทะเบียนสมรสต้องใช้อะไรบ้าง มีวิธีดำเนินการอย่างไร ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ หากเคยสมรสมาแล้วต้องทำอย่างไร จดทะเบียนสมรสแล้วต้องเปลี่ยนเอกสารอะไรบ้าง ข้อควรรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรส เรารวบรวมมาให้คุณแล้วที่นี่

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรส มีดังนี้

1.บัตรประจำตัวประชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ตัวจริงของทั้งฝ่ายชายและหญิง (บัตรที่ยังไม่หมดอายุ)

2.ทะเบียนบ้านตัวจริง และสำเนา

3.พยาน 2 คน (พร้อมบัตรประชาชนของพยานด้วย)4.แบบฟอร์ม คร.1 หรือ คำร้องขอจดทะเบียนและบันทึกทะเบียนครอบครัว ( ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คร.1) (สามารถขอรับที่เขตแล้วเขียนตรงนั้นได้เลย)

กรณีเป็นชาวต่างชาติ ให้เตรียมเอกสารเหล่านี้เพิ่มเติม

*สำเนาหนังสือเดินทางต่างประเทศ (Passport)

*หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูต หรือสถานกงสุล หรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้นมอบหมาย พร้อมแปล และนับรองว่าแปลถูกต้อง

กรณีที่เคยแต่งงานมาก่อน ให้เตรียมเอกสารเหล่านี้เพิ่มเติม

*หลักฐานการหย่า

*ใบสูจิบัตรและทะเบียนบ้านของบุตร (หากมีบุตรที่เกิดก่อนจะมาจดทะเบียนสมรส)

*หญิงหม้ายจะสมรสใหม่ เมื่อการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่ มีการคลอดบุตรไปแล้วในระหว่างที่รอ สมรสกับคู่สมรสเดิม มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ และศาลมีคำสั่งให้สมรสได้

*กรณีผู้สมรสตาย ให้ใช้หลักฐานการตาย เช่น ใบมรณะบัตร

การจดทะเบียนสมรสต้องใช้อะไรบ้าง ทำอย่างไร พร้อมขั้นตอนอย่างละเอียดกรณีที่คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ยังไม่ครบ 17 ปี) ให้กระทำดังนี้

*ต้องนำบิดาและมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมมาให้ความยินยอม

*หากผู้ปกครองไม่ได้มาด้วย ให้เตรียมหนังสือให้ความยินยอมมาด้วย

การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียน

>ติดต่อที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ ล่วงหน้าก่อนวันงานอย่างน้อย 7 วัน

>เตรียมเอกสารสำหรับจดทะเบียน ตามที่กล่าวข้างต้นให้ครบ

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสมรส

*จดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนที่จด ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

*จดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียน ต้องเสียค่าธรรมเนียน 200 บาท พร้อมจัดยานพาหนะ รับ - ส่ง นายทะเบียนด้วย

*จดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียนในท้องที่ห่างไกลจะต้องมีการเสียค่าธรรมเนียม 1 บาท

ข้อควรรู้ในการจดทะเบียนสมรส

1.สามารถให้นายทะเบียนลงรายอะเอียดข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือเรื่องอื่นๆ ในช่องบันทึกได้

2.เมื่อพิมพ์ข้อความลงในทะเบียนสมรสแล้ว สามารถตรวจสอบและแก้ไขได้ ก่อนที่จะสั่งพิมพ์ เนื่องจากพิมพ์แล้วจะไม่สามารถเรียกกลับมาแก้ไขได้อีก

3.สำหรับฝ่ายหญิงที่เปลี่ยนคำนำหน้าจาก "นางสาว" เป็น "นาง" หรือเปลี่ยนไปใช้ "นามสกุลสามี" ให้เก็บหนังสือสำคัญการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล (ช.๕) ไว้ดีๆ เพราะคุณต้องใช้เป็นหลักฐานในการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุลกับเอกสารอื่นๆ ด้วยค่ะ

การจดทะเบียนสมรสต้องใช้อะไรบ้าง ทำอย่างไร พร้อมขั้นตอนอย่างละเอียด

สถานที่และระยะเวลาในบริการจดทะเบียนสมรส

1.สำนักงานทะเบียนเขตพื้นที่ กทม. : เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

2.สำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่ง :

3.ปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอนและระยะเวลาในบริการจดทะเบียนสมรส

1.ตรวจสอบเอกสาร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

2.การพิจารณา ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมงหลังการจดทะเบียนสมรสแล้ว ต้องแก้เอกสารอะไรบ้าง

-บัตรประจำตัวประชาชน

-หนังสือเดินทางต่างประเทศ (Passport)

-วีซ่า

-ใบขับขี่

-ทะเบียนรถ

-บัญชีธนาคาร

-บัตรเครดิต

-ประกันสังคม

-ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต

-เอกสารสำคัญอื่นๆบทความแนะนำ
บทความ "วาไรตี้"ฆ่าแมงสาบแมลงสาบไล่แมลงสาบวาไรตี้ความเชื่อโบราณสุขภาพความเชื่อทิศนอนเรื่องควรรู้หันหัวทิสไหนดีสุดนอนหันหัวไปทางไหนดี