รายละเอียดการปรับปรุงโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

อ่าน 14,738

หลังจากเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 63 ที่ประชุม ครม. ได้เห็นชอบให้ปรับปรุงโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ด้วยการเพิ่มจำนวนการของห้องพัก ขยายกรอบเวลาโครงการฯ และสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจากเดิม 2,000 บาท เป็น 3,000 บาท ใน 7 จังหวัดทั่วไทย รวมถึงปรับลดกรอบวงเงินโครงการฯ จากเดิม 20,000 ล้านบาท เหลือ 15,000 ล้านบาทสำหรับรายละเอียดการปรับปรุงโครงการเราเที่ยวด้วยกันมีดังต่อไปนี้

1. ให้สิทธิจำนวนการจองห้องพักจากเดิมที่จองได้ไม่เกิน 10 คืนต่อ 1 สิทธิ สามารถจองเพิ่มได้อีก 5 คืน รวมทั้งสิ้นเป็น 15 คืนต่อ 1 สิทธิ

2. เพิ่มจำนวนห้องพักอีก 1 ล้านคืน จากเดิม 5 ล้านคืน รวมทั้งสิ้นเป็น 6 ล้านคืน

3. ขยายกรอบเวลาการดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกันประกอบด้วยการใช้สิทธิโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 31 ม.ค. 64 ไปเป็นวันที่ 30 เม.ย. 64

การจองโรงแรมที่พัก จากช่วงเวลา 06:00-21:00 น. เป็นช่วงเวลา 06:00-24:00 น.

4. เพิ่มโรงแรมที่พักที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบการโรงแรม แต่ต้องมีหมายเลขประจำตัวของผู้เสียภาษี (TAX ID) และต้องมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

5. อนุมัติให้ธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวสามารถใช้ระบบคูปองออนไลน์ (E-Voucher) ได้ เช่น ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ รถ-เรือเช่าเพื่อการท่องเที่ยว แต่ต้องมีเงื่อนไขว่าได้มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่เป็นหน่วยงานของรัฐ มีการเก็บค่าใช้บริการ และต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการอย่างถูกต้องจากหน่วยงานรัฐ

6. สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจาก 2,000 บาทต่อที่นั่ง เป็น 3,000 บาทต่อที่นั่ง เฉพาะเมืองหลักของการท่องเที่ยวใน 7 จังหวัด เช่น ภูเก็ต, กระบี่, พังงา, สงขลา, สุราษฏร์ธานี, เชียงใหม่ และเชียงราย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีอัตราการร่วมจ่ายเท่าเดิม (Co-pay)

7. กำหนดหลักเกณฑ์การลาสำหรับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง รัฐวิสาหกิจ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โดยต้องแสดงหลักฐานประกอบการลา ได้แก่

หลักฐานการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันหลักฐานแสดงการเช็กอินและเช็กเอ้าท์โรงแรมที่พักตามโครงการฯ

นอกจากนี้ ครม. ได้อนุมัติงบประมาณจัดกิจการกระตุ้นการเดินทางในรูปแบบ Consumer Fair จำนวน 3 ครั้ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ ภาคเหนือ และภาคใต้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วมโครงการฯ ควบคู่กับมาตรการสาธารณสุขต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยว งบประมาณ 9 ล้านบาท ภายใต้กรอบวงเงินโครงการฯบทความแนะนำ
บทความ "วาไรตี้"ความรู้ดูดความชื้นประโยชน์ของถ่านจักรีประโยชน์วาไรตี้ถ่านดำราชวงศ์ถ่านจุดไฟฟอกอากาศดูดกลิ่นเรื่องน่ารู้สุขภาพ